Electronics Manufacturing Services Company Vision Statement: HANA Microelectronics Group

เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างสรรผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณภาพระดับโลก และหลากหลาย พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยพยายามให้มีการผันผวนของรายได้น้อยที่สุด มีการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า รวมถึงการเป็นองค์กรที่ดีที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

x
This website uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this website you consent to our use of cookies and Privacy Policy. Accept