HANA Microelectronics Group. : Content Management
2021

15 Oct 2021

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Download

30 Sep 2021

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอตัวแทนผู้ที่จะมาเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

Download

11 May 2021

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท

Download

11 May 2021

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2564

Download

30 Apr 2021

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

Download

30 Apr 2021

แจ้งมติที่ประชุมสามัญใหญ่ประจําปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

Download

26 Apr 2021

การกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Download

31 Mar 2021

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแนวทางการปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

Download

31 Mar 2021

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค 2564

Download

31 Mar 2021

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 2564

Download

x
This website uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this website you consent to our use of cookies and Privacy Policy. Accept