HANA Microelectronics Group. : Content Management


                                   ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)


              บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส ซึ่งจะเรียกว่า ”บริษัทฯ” ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับธุรกิจของท่าน รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้

              บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประเภทของบุคคลที่บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล              1.1 ลูกค้า หมายถึงบุคคลที่จะซื้อ หรือซื้อสินค้า และหรือรับการบริการจากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า และ/หรือบริการของบริษัทฯ และให้หมายรวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลที่เป็นลูกค้า เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลธรรมดาอื่น และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้สั่งซื้อ ผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่นิติบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัทฯ ด้วย

              1.2 คู่ค้า หมายถึง บุคคลที่จะขาย หรือขายสินค้า และ/หรือบริการให้แก่บริษัทฯ เช่น คู่สัญญา ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นคู่ค้า เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือ บุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้ประสานงาน ผู้ส่งสินค้า ผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่นิติบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัทฯ ด้วย

              1.3 ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกค้า หรือคู่ค้า หรือผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม บริษัทฯ ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เช่น ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการซึ่งกำกับการประกอบธุรกิจหรือกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการธุรกิจหรือผู้เข้าร่วมโครงการธุรกิจ ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุน หรือผู้ผู้ร่วมลงทุน ตัวแทนหรือนายหน้าในการจัดหาสินค้าหรือบริการให้แก่บริษัทฯ และให้หมายถึง บุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับนิติบุคคลนั้นด้วย

              1.4 ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส หมายถึง กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน หรือบุคคลอื่นที่มาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ

              1.5 ผู้สมัครงาน หมายถึง บุคคลที่อาจได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานเองโดยตรง หรือได้รับจากบุคคลภายนอก และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน และผู้ที่ข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน เช่น บุคคลในครอบครัว บุคคลอ้างอิง เป็นต้น

              1.6 บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลอื่นใดนอกเหนือจากบุคคลในประเภทข้างต้น ที่บริษัทฯได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง หรือเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น ผู้ที่ถูกบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด (CCTV) และผู้ที่เข้าใช้เว็บไซค์ของบริษัทฯ เป็นต้น

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้เก็บรวบรวม


              โดยทั่วไปบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง หรืออาจได้รับมาจากแหล่งอื่น เช่นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าของข้อมูล หน่วยราชการ หรือ แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัท ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

              2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป


                  (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย เลขประจำตัวใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รหัสพนักงาน(กรณีเป็นพนักงานในกลุ่ม ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส) ข้อมูลใบอนุญาตขับรถยนต์ เป็นต้น

                  (2) ข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ สำเนาทะเบียนบ้าน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมลล์ ตำแหน่งที่อยู่ ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บัญชีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ Line ID ข้อมูลเลขานุการ เป็นต้น

                  (3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า เช็คและต้นขั้ว ใบสำคัญการรับเงิน ใบหักบัญชีเงินฝาก

                  (4) ข้อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ ข้อมูลสถานที่ วันเวลาที่ติดต่อ ข้อมูลการบันทึกภาพหรือเสียงเมื่อมีการติดต่อ เป็นต้น

                  (5) ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่ทำงาน สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน โรงงานของคู่ค้า เป็นต้น

                  (6) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการฝึกอบรม ความเชี่ยวชาญ และผลงานต่างๆ

                  (7) ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะความชอบ ความสนใจส่วนบุคคล

                  (8) การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด

                  (9) ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมระหว่างบริษัทฯ และ บริษัทในกลุ่ม รวมถึงข้อมูลการเข้าร่วมสัมมนา อบรม กิจกรรม หรือโครงการอื่นๆ ที่บริษัทจัดขึ้น โดยอาจมีบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว หรือ/และ เสียงในระหว่างการประชุม หรือกิจกรรมดังกล่าว

                  (10) ข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อใช้ในการดำเนินคดี หรือการบังคับคดี เช่น สถานภาพสมรส เป็นต้น

                  (11) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน

                  (12) ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด

                  (13) ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการประเมินผลการทำงานของพนักงาน ลูกจ้าง

                  (14) ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และค่าตอบแทนของพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการมาทำงาน

                  (15) ข้อมุลด้านเทคนิค เช่น ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (Log), IP Address, และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่าน
คุ้กกี้(Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง

              2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว


                  โดยทั่วไป ทางบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมใช้ข้อมูล ศาสนา และหมู่โลหิต ที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรให้กับทางบริษัทฯ ขอให้ท่านได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านไม่ปกปิด ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการปกปิดข้อมูลนั้น และถือว่าเอกสารที่ได้รับการปกปิดนี้มีผลสมบูรณ์ และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ หากทางบริษัทฯไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯจะเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลของท่านเพื่อเป็นเอกสารยืนยันตัวตนเท่านั้น

                  ในกรณีที่ บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศ บริษัทฯ จะชี้แจงวัตถุประสงค์ของจัดเก็บและการนำไปใช้ ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามภายใต้ฐานทางกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ และ/หรือขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเป็นกรณีไป

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


              3.1 สำหรับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม ฮานาไมโคร อิเล็คโทรนิคส หรือบุคคล บริษัทฯ อาจกำหนดการดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้


ลำดับ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
(1) เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย ฐานกฎหมาย
(2) เพื่อการเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน และ/หรือภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น อีเมลล์ภายในกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในเครือ เว็บไซต์ของ กลุ่มบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ ของบริษัทฯ หรือสื่ออื่นๆ เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย, ฐานกฎหมาย, ฐานสัญญา และฐานยินยอม
(3) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฐานกฎหมาย
(4) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร และรวมถึงเพื่อการจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน ฐานกฎหมาย ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต
(5) เพื่อการรักษาความปลอดภัย และทรัพย์สินของบริษัทฯ ภายในบริเวณอาคาร สถานที่ และรวมถึงการแลกบัตรก่อนเข้าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว การบันทึกภาพผู้มาติดต่อ ด้วยกล้องวงจรปิด ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต
(6) เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่างๆ ตลอดจนการบังคับคดีตามกฎหมาย ฐานกฎหมาย

              นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปในกรณีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้:

              3.2 สำหรับ ลูกค้า บริษัทฯ อาจกำหนดการดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


ลำดับ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
(1) เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามบริษัทฯ ซึ่งเป็นลูกค้าก่อนเข้าทำสัญญา ในการทำสัญญา ซื้อ ขายสินค้า ให้บริการเกี่ยวกับการผลิต และอื่นๆ ฐานสัญญา ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
(2) เพื่อการบริหารจัดการคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดเตรียมสินค้า และ/หรือบริการ และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ฐานสัญญา ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
(3) เพื่อใช้เป็นข้อมูล เอกสารประกอบการดำเนินงานใดๆ กับธนาคาร สถาบันการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย และฐานกฎหมาย
(4) เพื่อใช้ในการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าในระบบของบริษัทฯ ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย


              3.3 สำหรับ คู่ค้า บริษัทฯ อาจกำหนดการดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


ลำดับ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
(1) เพื่อใช้ระบุตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามบริษัทฯ ซึ่งเป็นลูกค้าก่อนเข้าทำสัญญา เช่นการพิจารณาคุณสมบัติ การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อหรือการรับแบบประมูล การเข้ารับฟังการชี้แจง การนำเสนองาน การเสนอราคา การทำหนังสือข้อตกลงต่างๆ เป็นต้น ฐานสัญญา ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
(2) เพื่อการบริหารจัดการเพื่อทำธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การตรวจสอบยืนยันตัวตน การตรวจสอบการมอบอำนาจ การดำเนินการตามกฎระเบียบของบริษัทฯ การพิจารณาลงนามทางการค้า การปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้าง สัญญาบริการ และอื่นๆ ตลอดจน การตรวจรับงานตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า ฐานสัญญาฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย ฐานกฎหมาย
(3) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างคู่ค้า กับบริษัทฯ เช่น กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายในการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ในที่ดิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฐานกฎหมาย ฐานสัญญา


              3.4 สำหรับ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ บริษัทฯ อาจกำหนดการดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


ลำดับ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
(1) เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การเข้าพบ นัดหมาย ประชุมของธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการการผลิต หรืออื่นๆ ของบริษัทฯ ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
(2) เพื่อใช้ตรวจสอบคุณสมบัติหรือประเมินความเหมาะสมก่อนการตัดสินใจเข้าทำธุรกรรม การพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง การพิสูจน์ หรือยืนยันตัวตนของท่านหรืออำนาจของท่านในการกระทำการในนามบริษัทฯ ก่อนเข้าทำสัญญาใดๆ หรือการดำเนินการตามกระบวนการภายในต่างๆ ของบริษัทฯ ฐานกฏหมาย ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย ฐานสัญญา
(3) เพื่อการพิจารณาการจัดทำ การลงนามในสัญญา ข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อทำธุรกรรมระหว่างกัน ตามสัญญา หรือข้อตกลงนั้น ฐานสัญญา ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
(4) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมระหว่างคู่ค้า กับบริษัทฯ เช่น กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายในการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ในที่ดิน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฐานกฎหมาย ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย และฐานสัญญา


              3.5 สำหรับ ผู้สมัครงาน นักศึกษาฝึกงาน บริษัทฯ อาจกำหนด การดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


ลำดับ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
(1) เพื่อการรับสมัครงาน คัดเลือกผู้สมัครงาน การสัมภาษณ์งาน และการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน
เพื่อประเมินความสามารถ คุณสมบัติ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร
เพื่อจัดทำบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการว่าจ้างของบริษัทฯ
ฐานสัญญา ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย ฐานความยินยอม
(2) บริษัทฯ อาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่น ซึ่งผู้สมัครงานของเราได้ให้ข้อมูลไว้ ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของบุคคลเหล่านั้น โดยอาศัยฐานทางกฎหมายต่าง ๆ เป็นไป เพื่อการติดต่อสื่อสารในกรณีจำเป็น หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครงานจากบุคคลอ้างอิงที่ระบุ หรือ ตรวจสอบประวัติการทำงานของผู้สมัครงาน ก่อนหน้า แจ้งเหตุอันตรายที่เกิดแก่ผู้สมัครงานให้ทราบ เป็นต้น ฐานทางกฎหมาย ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ฐานสัญญา และฐานความยินยอม
(3) สำหรับการสื่อสารในกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน เช่น การตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครงานกับบุคคลอ้างอิงที่กำหนด หรือการตรวจสอบประวัติการทำงานของผู้สมัครงานก่อนหน้า เป็นต้น ฐานประ โยชน์อันชอบด้วยกฏหมายและ ฐานความยินยอม


              3.6 สำหรับ ผู้ปฎิบัติงานในกลุ่มฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส บริษัทฯ อาจกำหนด การดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


ลำดับ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
(1) เพื่อการบริหารจัดการค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งรวมไปถึง สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล การตรวจร่างกายประจำปี การประกันชีวิต เป็นต้น ฐานสัญญา,ฐานกฎหมาย ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมาย
(2) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงการว่าจ้าง สัญญาแต่งตั้งหรือสัญญาอื่นใดที่เข้าทำกับบริษัทฯ ฐานสัญญา,ฐานกฎหมายฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมาย
(3) เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และคำสั่งโดยชอบด้วยกฏหมายของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ฐานสัญญา,ฐานกฎหมายฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมาย
(4) เพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ฐานสัญญา,ฐานกฎหมายฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมาย
(5) เพื่อใช้ในบริหารจัดการฝึกอบรม ฐานสัญญา,ฐานกฎหมาย ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมาย
(6) เพื่อใช้ประโยชน์ในการโอนย้ายบุคลากร ในกรณีที่ต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง หรือผู้รับข้อมูลมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบางกรณี บริษัทฯอาจต้องขอความยินยอม ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฐานสัญญา,ฐานกฎหมาย ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมาย ฐานยินยอม


              3.7 สำหรับ ผู้ถือหุ้น ตัวแทนของบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ อาจกำหนดการดำเนินการประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


ลำดับ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
(1) เพื่อการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
เพื่อใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ
เพื่อการลงทะเบียนสมุดผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งการเก็บรักษาและการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
เพื่อจ่ายเงินปันผล
เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรวมถึง จดหมายถึงผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุม เป็นต้น
เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้มีอำนาจ รวมถึงนายทะเบียนหุ้น นายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการถือหุ้นของท่านในนามบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย
ฐานสัญญา ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมายฐานกฎหมาย
(2) เพื่อการตรวจสอบกิจการภายใน และการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการตรวจสอบของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งภายในภายนอก
ฐานสัญญา ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฏหมายฐานกฎหมาย


4. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล


              บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามระยะเวลาที่ต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี และอาจเก็บต่อไปเพื่อปฏิบัติตามกฏหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในบริษัท

5. การใช้คุกกี้


              ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถใช้ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของ Hana Group เช่น เกี่ยวกับ ข้อมูลการผลิตและผลิตภัณฑ์ทั่วโลก หน้านักลงทุนสัมพันธ์และอาชีพ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เช่น ชื่อ ISP หรือประวัติการค้นหาจะถูกจัดเก็บโดยคุกกี้หรือโปรแกรมอื่นๆ ในรูปแบบสถิติในนามของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์

6. การเปิดเผยข้อมูล


              ในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูล จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ ซึ่งทางบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

              6.1 บริษัทฯ ในกลุ่ม ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส;

              6.2 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล องค์กรมหาชน องค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ที่กฎหมายกำหนด เช่น ศาล ตำรวจ ประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

              6.3 หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี การโต้แย้งข้อร้องเรียน หรือ ข้อกล่าวหา การต่อสู้คดี ของบริษัทฯ เช่น คู่ความในคดี พยาน เป็นต้น

              6.4 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ ให้แก่บริษัทฯ เช่น ผู้รับประกันภัย ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

              6.5 ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาการดำเนินธุรกิจร่วมกัน)

              6.6 สถาบันให้การรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการ

              6.7 ผู้เข้าร่วมอบรม

              6.8 ผู้ถือหุ้น และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

              6.9 ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

              6.10 บุคคลภายนอกอื่นๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรม หรือข่าวสาร ไปยังสื่อมวลชนและบุคคลภายนอก เป็นต้น

7. การส่งหรือเปิดเผยข้อมูลไปต่างประเทศ


              ในบางกรณี บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เนื่องจาก บริษัทฯ มีบริษัทในกลุ่มฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคสอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งมีการประกอบธุรกิจ หรือมีการทำธุรกรรมต่างๆ กับบริษัทต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล


              ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดตามกฎหมาย และท่านสามารถขอใช้สิทธิตามช่องทางของท่านตามที่บริษัทฯกำหนด หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ ของบริษัทฯ

              8.1 สิทธิที่จะได้รับการแจ้ง : เจ้าของข้อมูลจะได้รับแจ้งว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดมีความจำเป็นต้องเก็บเพื่อการใช้งาน

              8.2 สิทธิในการเข้าถึง : เจ้าของข้อมูลสามารถร้องขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ได้รับผิดชอบรวบรวมไว้ให้ทันสมัย และขอคำอธิบายสำหรับกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

              8.3 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้อื่น

              8.4 สิทธิในการระงับการใช้งาน: เจ้าของข้อมูลสามารถระงับการใช้งาน เมื่อข้อมูลหมดความจำเป็นในการใช้งาน หรือ ข้อมูลต้องลบ หรือทำลาย

              8.5 สิทธิในการถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลสามารถร้องเรียน ยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

              8.6 สิทธิในการคัดค้าน: เจ้าของข้อมูลสามารถคัดค้านการเก็บรักษา ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือหยุดใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด

              8.7 สิทธิในการลบหรือทำลาย: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลลบ หรือทำงาน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้

              8.8 สิทธิที่จะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล

                 8.8.1 หน้าที่ของเจ้าของข้อมูล : มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ทันสมัย มายังบริษัทตามช่วงเวลาที่กำหนด

                 8.8.2 ข้อมูลที่จะต้องแจ้งบริษัทโดยทันที : หากข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของเจ้าของข้อมูลนำไปสู่การเป็นอันตรายหรือ เสียหายต่อบริษัทฯ

              สิทธิทั้งหมดที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ เจ้าของข้อมูลจะได้รับสิทธิเมื่อมีการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางสื่ออิเล็คโทรนิคส์ บริษัทฯ จะดำเนินการประเมินคำร้องตามที่แจ้ง และอาจปฏิเสธในบางกรณี รวมถึงในกรณีที่ถูกกำหนดโดยข้อกฎหมาย หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ไว้กับข้อมูลของบริษัทอีกต่อไป

9. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


              บริษัทฯให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ทั้งกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสมอยู่เสมอ ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่าน ขอให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกเปิดเผย และนำไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือเปิดเผยให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯกรณีที่ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องการตรวจดูการเก็บรวบรวมของข้อมูลส่วนบุคคล / วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ / ผู้ควบคุมและสถานที่ทำการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สามารถขอตรวจดูได้ โดยติดต่อที่บริษัทฯ ตามที่อยู่ ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

                 บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
                 65/98 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
                 โทร. 02-551-1297, 02-521-4935

                 บริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน
                 เลขที่ 101/2 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เขตอุตสาหกรรมส่งออก
                 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
                 เลขที่ 123 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
                 โทร. (053) 581-567-73 /โทร. (053) 521-361

                 บริษัท ฮานาเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
                 100 หมู่1 กม.ที่ 59 ถนนสายเอเชีย ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน
                 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
                 โทร. (035) 350-803-4, (035) 729-297-301

10. การแก้ไขประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


              ประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะกระทบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถดูการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ได้จากวันที่ด้านล่างของประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.hanagroup.com

                 ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

x
This website uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this website you consent to our use of cookies and Privacy Policy. Accept