HANA Microelectronics Group. : Content Management
W3Schools   W3Schools   W3Schools   W3Schools   W3Schools  

1. นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ 4. นายวิง เกิง เชาว์
รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการเงิน รองประธานและผู้จัดการทั่วไป
  ฝ่ายปฏิบัติการโรงงานลำพูน
   
2. นายวินสัน มุง ชู ฮุย 5. นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ
ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
   
3. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน  
รองประธาน ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร