HANA Microelectronics Group. : Content Management


                 

1. นายยิ่งศักดิ์ เจนรถา 4. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน
กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร
 
   
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์ 5. นายจอห์น ทอมพ์สัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท
   
3. นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ 6. นายวินสัน มุง ชู ฮุย
กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร