Awards and Certifications: HANA Microelectronics Group.

ฮานาได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด
ฮานาได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรางวัล Eco Excellent จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้รับการยอมรับในด้านประสิทธิภาพและความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 5 มิติ ได้แก่มิติด้านกายภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคมและมิติด้านการบริหารจัดการ
ฮานาได้รับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการที่บริษัทฯ สามารถนำมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฮานาได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่หก
ฮานาได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่
ฮานารับประกาศนียบัตรการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย ฮานาได้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริตมาตั้งแต่ปี 2556
ฮานาได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีเลิศ (5 ดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ห้า
ฮานาได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ในฐานะที่บริษัทเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม
ฮานาได้รับโล่และเกียรติบัตรมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการที่บริษัทฯ สามารถนำมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายบัญชา ทานพระกร ประธานกรรมการบริษัทฯ รับรางวัล Investors’ Choice Award ประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธานการมอบรางวัล และนางวชิรา ณ ระนอง นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมแสดงความยินดี

นายริชาร์ด เดวิด ฮัน, นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ และนายวินสัน มุง ชู ฮุย กรรมการบริหาร บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) รับมอบใบเกียรติบัตร ESG 100 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ในฐานะที่บริษัทเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง                                        


บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลด้านผลการดำเนินงานดีเด่น ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 - 100,000 ล้านบาท จากงาน SET Awards ประจำปี 2558 โดยนายริชาร์ด เดวิด ฮัน รองประธานกรรมการ ประธานบริหาร และหัวหน้Œาฝ่†ายบริหาร เป็นผู้รับรางวัลจากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558          

นายริชาร์ด เดวิด ฮัน รองประธานกรรมการ ประธานบริหาร และหัวหน้Œาฝ่†ายบริหาร รับมอบรางวัล Outstanding CEO Awards และนายบัญชา ทานพระกร ประธานกรรมการบริษัท รับมอบรางวัล Outstanding Company Performance Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000 - 100,000 ล้านบาท จากนางเกศรา มัญชุศรี (ที่ 2 จากด้านซ้าย) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สันติ กีระนันทน์ (ซ้ายสุด) รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานการตลาดและดูแลสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน และ คุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร วารสารการเงินธนาคาร (ขวาสุด) ร่วมแสดงความยินดี          

นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ รองประธานบริหารและหัวหน้Œาฝ่†ายการเงิน รับมอบใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558          

นายริชาร์ด เดวิด ฮัน, นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ และนายวินสัน มุง ชู ฮุย กรรมการบริหาร บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) รับมอบใบเกียรติบัตร ESG 100 Certificate จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ในฐานะที่บริษัทเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)                    

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม จากงาน SET Awards ประจำปี 2557 โดยนายบัญชา ทานพระกร ประธานกรรมการ เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

x
This website uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this website you consent to our use of cookies and Privacy Policy. Accept