HANA Microelectronics Group. : Content Management

สารจากประธานกรรมการบริษัท และประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร : การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือสังคม และการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก ๆ ฝ่าย บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ


ในนามของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยใช้หลักการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ทำให้เรามีชื่อเสียงที่ดีและสามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า และความสำเร็จนี้จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ


Board of Directors and Management

line
Board of Directors and Management
line

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น                                                            แผ่นพับ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

x
This website uses cookies to provide you with a best browsing experience. By using this website you consent to our use of cookies and Privacy Policy. Accept