HANA Microelectronics Group. : Content Management
Press Releases

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562)

กลุ่มบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายได้จากการขาย ของกลุ่มบริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคสลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบปีต่อปี คือเท่ากับ 5.2 พันล้านบาทในไตรมาส 2/62 เมื่อเทียบกับ 5.5 พันล้านบาทในไตรมาส 2/61 รายได้จากการขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 4 เท่ากับ 163 ล้านเหรีญสหรัฐ ในไตรมาส 2/62 จาก 171 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 2/61 กำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 18 เท่ากับ 409 ล้านบาทในไตรมาส 2/62 จาก 500 ล้านบาทในไตรมาส 2/61ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ณ ไตรมาส 2/62 รายได้จากการขายของกลุ่มในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบปีต่อปี เท่ากับ 163ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 171 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาส 2/61 อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยของเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ ในไตรมาส 2/62 แข็งค่าขึ้นร้อยละ 1 เท่ากับ 31.6 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/61 ที่เท่ากับ 31.9 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ยอดขายในรูปสกุลเงินบาทลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับไตรมาสในปีที่ผ่านมา

เมื่อเทียบปีต่อปี หน่วยงานไมโครอิเล็คโทรนิคสมียอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 โดยหน่วยงานที่จังหวัดลำพูนมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่หน่วยงานที่เมืองเจียซิง ประเทศจีนลดลงร้อยละ 22 ส่วนหน่วยงานประกอบ IC มียอดขายในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 11 ในไตรมาส 2/62 โดยหน่วยงาน IC ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลงร้อยละ 9 และเมืองเจียซิงมียอดขายลดลงร้อยละ 21 ส่วนหน่วยงานฮานา เทคโนโลยี (HTI) ผลิตอุปกรณ์ไมโครดิสเพลย์และ RFID ในมลรัฐโอไฮโอ มียอดขายใกล้เคียงกันทั้งไตรมาสที่ 2/62 และไตรมาส 2/61

ยอดขายของกลุ่มบริษัทเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เท่ากับ 163 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส 2/62 จาก 162 ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาส 1/62 ยอดขายของกลุ่มในรูปของเงินบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในไตรมาส 2/62 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/62
ยอดขายของหน่วยงานไมโครอิเล็คโทรนิคสเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 โดยหน่วยงานที่จังหวัดลำพูนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และหน่วยงานที่เมืองเจียซิง ประเทศจีนไม่เปลี่ยนแปลง ยอดขายของหน่วยงาน IC ในไตรมาส 2/62 ลดลงร้อยละ 1 โดยหน่วยงานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลงร้อยละ 2 และหน่วยงานที่เมืองเจียซิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 หน่วยงานไมโครดิสเพลย์ที่สหรัฐอเมริกามียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ในไตรมาส 2/62 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/62

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 13 ในไตรมาส 2/62 จากร้อยละ 14 ในไตรมาส 2/61 เนื่องจากค่าจ้างและเงินเดือนที่สูงขึ้นร้อยละ 1

เมื่อเทียบปีต่อปี กำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 18 เท่ากับ 409 ล้านบาท ในไตรมาส 2/62 เมื่อเทียบกับ 500 ล้านบาทในไตรมาส 2/61 อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 1 ที่ร้อยละ 8 ในไตรมาส 2/62 จากร้อยละ 9ในไตรมาส 2/61 เนื่องจากเนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2/62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/61 เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสูงขึ้น จากการตั้งสำรองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยเงินสำรองพนักงานเกษียณอายุเพิ่มขึ้น (ปรับเพิ่มขึ้นครั้งเดียว) เท่ากับ 31.6 ล้านบาทในไตรมาส 2/62