HANA Microelectronics Group. : Content Management
W3Schools   W3Schools   W3Schools   W3Schools   W3Schools  

1. นายวินสัน มุง ชู ฮุย 4. นายวิง เกิง เชาว์
ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป
  ฝ่ายปฏิบัติการโรงงานลำพูน
   
2. นายเทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์ 5. นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ
รองประธานและหัวหน้าฝ่ายการเงิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
   
3. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน  
รองประธาน ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหาร