HANA Microelectronics Group. : Content Management

30 August 2018

แผ่นพับ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Download

23 Feb 2017

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Download

23 Feb 2017

นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy)

Download

23 Feb 2017

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

Download

23 Feb 2017

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Download

23 Feb 2017

นโยบายจริยธรรมธุรกิจสำหรับคณะกรรมการบริษัท

Download

24 Feb 2016

นโยบายการเสนอเลือกตั้งกรรมการโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

Download

24 Feb 2016

นโยบายการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี

Download

16 Oct 2015

ใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

Download

04 Nov 2013

คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

Download

14 May 2013

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

Download

13 Aug 2009

นโยบายและขั้นตอนการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

Download